STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải xuống

1

23/2021/QĐ-TTg

7/7/2021

Quy định về việc thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2 46/2015/QĐ-TTg 28/9/2015 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
3 43/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Quy định về đào tạo thường xuyên
4 42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
5 68/NQ-CP 07/01/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
6 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
7 27/2015/TT-BLĐTBXH 24/07/2015 Hướng dẫn thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động
8 176/QĐ-TTg 05/02/2021 Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9 773/QĐ-LĐTBXH 09/07/2021 Quyết định 773/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

10 111/KH-UBND 15/05/2021 Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 về triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

12 38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm 2013
13 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

14 61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
15 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

17 23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 “Nghị định Chi tiết khoản 3, Điều 37 và điều 39 của Luật việc làm về Trung tâm Dịch vụ việc làm và Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm”
18 05/2011/NĐ-CP 14/01/2011 “Nghị định về Công tác dân tộc mở ra cơ hội phát triển vùng DTTS, miền núi “
19 52/NQ-CP 15/06/2016 “Nghị quyết Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”
20 126/2007/NĐ-CP 08/01/2007 “Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”
21 21/2007/TT-BLĐTBXH 10/08/2007 “Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động và Nghị định số 126/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn một số Điều của Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động “

22 74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 ” Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).”

23 69/2020/QH14 13/11/2020 “Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”
24 28/2020/NĐ-CP 03/01/2020 “Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.”
25 61/2015/NĐ-CP 07/09/2015 “Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm”
26

09/2016/TTLT- BLĐTBXH-BTC”

15/06/2016

“Thông tư liên tịch của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;”

27 882/QĐ-UBND 01/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
28      
29      
30