Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 27 Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong trường hợp nộp lại giấy phép hoặc bị thu hồi giấy phép (theo quy định tại điều 16), DN dịch vụ không được thực hiện hoạt động, dịch vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 9 của luật này và có trách nhiệm: Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối với NLĐ đã xuất cảnh; giải quyết các vấn đề liên quan đến NLĐ do DN tuyển chọn, đang tham gia bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng.

Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của DN dịch vụ trong trường hợp nộp lại giấy phép hoặc bị thu hồi giấy phép được thực hiện theo quy định tại điều 24 của luật này. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của NLĐ trong trường hợp nộp lại giấy phép hoặc bị thu hồi giấy phép được thực hiện theo quy định tại điều 25 của luật này.

Theo nld.com.vn