Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp

Dự thảo Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan có liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 của Quốc hội và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2024, làm căn cứ để BHXH Việt Nam và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn tiếp theo theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động vào quý II/2024.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện giao dự toán, quyết toán chi phí quản lý BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định; việc giao dự toán bảo đảm kịp thời để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHTN.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; trên cơ sở đó quyết định ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT có kết cấu chi phí quản lý và khấu hao tài sản theo lộ trình phù hợp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 trong quý I/2024, gửi Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn tiếp theo.

Các bộ, cơ quan Trung ương được giao chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT tổ chức điều hành, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo:https://baomoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.